فضای مجازی

گفتند فضای مجازی بی در و پیکر است و در آن همه گونه محتوا وجود دارد.  اما با کمی گشتن در این فضای مجازی به این نتیجه رسیدم خیلی بی در و پیکر نیست بلکه کاملا با در است  و پیکر است  همه این فضای مجازی را انسانهای میسنازند که فضای حقیقی زندگی دارند.  و هر کدام برای ادامه زندگی هدف و خط رسمی برای زندگی دارند.  لذا بر اساس آن هدف اینجا را هم فعال میکنند.  فقط کافی است که قبل از ورود هدف خود را مشخص کنی و بر آن هدف استوار باشی اگر هدف مشخص و مسیر درست باشد از این ابزار میشود برای هدف خود استفاده نمود.   لَهُ دَعْو
184
دوشنبه, ژانویه 28, 2019 - 16:20