کرونا ویروس

 اما خداوند بندگانش را با هرگونه آزمون می آزماید وبه شیوه های گوناگون تعبدشان را می طلبد و به انواع ناخوشی ها مبتلاشان می سازد تا بدین وسیله تکبر را از دل هاشان براند و فروتنی را در عمق جان هاشان بنشاند تا این ها همه درهای گشوده ای به سوی فضل او شوند و اسباب همواری زمینه عفوش گردند.
73
یک‌شنبه, آوریل 12, 2020 - 10:31