کمک

هیچ وقت یادم نمی رود دوران طلبگی در حجره طلبگی بودیم کسانی که در این حجره ها زندگی کردن میدانند هر چند طلبه در یک اتاق زندگی میکنند  آن موقع شام پختن با خودمان بود  یک شب در حجره کمی نان داشتیم شام را پختیم که بخوریم یکی از دوستان با عجله وارد شد گفت نان دارید ما هم همان نانی که در سفره بود را دادیم  بعد که ایشان رفت ما بی نان موندیم چند دقیقه صبر کردیم رفتیم از حجره یکی از دوستان نان گرفتیم ولی با تعجب دیدیم نان خودمان هست  جالب شد ما به یک حجره دیگر داده بودیم از این حجره ...  بعد فهمیدیم که یکی از دوستان
240
سه‌شنبه, ژانویه 29, 2019 - 06:43